תנאיי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "רדיו יאסו" השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. לא ניתן להשתמש באתר ללא הסכמה לתנאים אלה. כללי תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין צוות האתר (להלן "הנהלת האתר") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים בו. תוכן ומידע המתפרסם באתר האתר מכיל בתוכו, בין היתר, פורומים, דפי מידע, מצביעים וקישורים אלקטרוניים (להלן "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או למשאבים אחרים המצויים באינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או שאינם מופעלים על ידי הנהלת האתר או על ידי מישהו מטעמה (להלן "המקורות"). הנהלת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים ואינה מתחייבת שכל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים באינטרנט. הנהלת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות כלשהי לאותם מקורות. הנהלת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, דעות מאמרים פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות חו"ד מקצועיות בתחומים השונים או כל מידע אחר המוצג ומופעל ע"י האתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית של המשתמש . הנהלת האתר אינה מפקחת על המידע המועלה באתר על ידי המשתמשים בו אם במסגרת הבעת דעה , פרסום הודעה או פורום, שיג ושיח בין משתתפים בקהילות או כל מידע אחר או דעה או עמדה המועלה ע"י מאן דהוא הכותב באתר בכל מסגרת כולל טוקבקים בפורומים או צ'טים . כמו כן אין הנהלת האתר אחראית לתגובות על המידע הנ"ל באינטרנט ובכל מדיום אחר. יחד עם זאת, הנהלת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים, וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים בשמו של מישהו פרטי או ארגון או חברה ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב. חל איסור להשתמש במשאבי האתר (שירות מסרים אישיים, פורומים, כתבות, קישורים וכו') לצורך פרסום שלא בתיאום ושלא ברשות הנהלת האתר. כמו כן חל איסור להוריד מהאתר חומר בלעדי המועלה באתר או רשימות לקוחות או כל מידע אחר המצוי בבעלות האתר . הגבלת אחריות הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים ו המוצעים באתר ו/או אשר שהגישה אליהם התאפשרה באמצעות האתר או באמצעות הקישורים. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר. באתר עשויות או עלולות לעלות דעות שונות של קוראים או אנשים פוליטיים או גופים פוליטיים שונים ומגוונים או אחרים שאינם משקפים עמדה של מפעילי האתר או בעליו והמופיעים במסגרת חופש הבעת דעה . כל מועמד פוליטי או נבחר ציבור או פעיל מפלגה או גולש באתר מתחייב שלא לפגוע בזולתו או בשמו הטוב או ברכושו או בגופו ולא לפעול במסגרת האתר או לקרוא לפעולה למישהו אחר או כנגד מישהו אחר בדרך הנוגדת את חוקי מדינת ישראל. אין הנהלת האתר או בעליו או מפעיליו אחראים על כל פעולה שנעשית ע"י גולש בדרך הפוגעת בזולתו או בחוקי מדינת ישראל וכל אחריות על ביצוע עבירה כלשהי או פגיעה כלשהי בזולתו או בשמו הטוב תחול האחריות על מבצע העבירה ו או הפגיעה באופן ישיר ובלעדי. השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר מפגיעה ברכושו כתוצאה משימוש באתר או מפגיעה בצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש באתר . השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהנהלת האתר שעשויות לנבוע מהשימוש באתר. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותיה יינתנו כסדרם או בלא הפסקות וללא טעויות. שירותי האתר אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר, מפני נזקים, תקלות או כשלים - הן בחומרה, הן בתוכנה והן בקווי ובמערכות התקשורת אצל מפעילת האתר או אצל מי מהקשורים לאתר. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור. שינויים באתר והפסקות שירות הנהלת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו ומפורסמים באתר וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה. שימוש במידע לצורך שיפור האתר הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו ובתכניו. שינוי תנאי השימוש הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי . תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם. זכויות יוצרים כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת האתר. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש. כללי השימוש בפורומים ומערכת המסרים מערכת הפורומים של האתר היא מקום מפגש לגולשים המיועד להיות במה להחלפת דעות ולהחלפת מידע ורעיונות במגוון רחב של נושאים. הפורום חופשי למשתמשים רשומים בלבד ומאפשר לכל אחד להביע את עמדותיו דעותיו רעיונותיו והגיגיו ולתת ביטוי חופשי לדעותיו ללא כל צנזורה. יחד עם זאת, כנהוג בקבוצות דיון בעולם, כדי למנוע פגיעה במשתתפים ובפעילות הסדירה של הפורום להלן מספר כללים והגבלות שנועדו להסדרת העניין: • אין להשתמש בפורום בביטויים מעליבים גסים, או בוטים. • אין לגרום בכל דרך שהיא לפגיעה ולשיבוש בפעילות הפורום. • אין לפרסם פרסום בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי העשוי לפגוע בציבור או בפרט כלשהו ובשמם הטוב. • אין להעלות פרסומת מסחרית בין במפורש ובין כמשתמעת ללא אישור מפורש מן המערכת. • אין להעלות במזיד של וירוס או קובץ העלולים לגרום נזק למשתמשים אחרים. עבירה מסוג זה תגרום לסילוקו של המזיק מן הפורום ואף עלולה לגרום להגשת תלונה במשטרה. כמו כן אסור לשלוח דואר "זבל" או הודעות רבות באותו עניין או ליצור מטרד למשתמשים אחרים. • אין לפרסם בפורומים כל מידע, ידיעה, ניסוח, יצירה, פרטים או נתונים שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך - או כל סימן מסחרי, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך - אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפרסום. • אין למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש. בכל מקרה הנהלת האתר מבהירה: • כל המפרסם מידע או ידיעה בפורום, נותן את הסכמתו למערכת לעשות שימוש במידע זה ולפרסמו ברבים. המערכת לא תשא באחריות לכל נזק, אובדן או תקלה שייגרמו כתוצאה ממידע שיתפרסם באחד הפורומים והאחריות בעניין זה תחול על מפרסם הידיעה בלבד. • המערכת אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על התכנים המועלים בפורומים, והאחריות כולה תחול על המשתמשים. • המערכת אינה אחראית לתוכן ההודעות המתפרסמות בפורום והן מבטאות את דעת כותביהן בלבד. • המערכת רשאית לפי שיקול דעתה, אם כי אינה חייבת, למחוק כל הודעה ו/או ידיעה שאינן עומדות בתנאי התקנון, וכן רשאית להרחיק כל משתמש שאינו עומד בתנאי התקנון בשימוש בפורומים. • מערכת האתר תעשה ככל יכולתה לשמור את המידע המועבר בפורומים אולם בשום אופן לא תהיה אחראית לשלמותו וזמינותו. • המערכת רשאית למחוק כל הודעה שתימצא שלא עונה על תנאי שימוש אלה. * הנהלת האתר רשאית להוריד בלא התראה מראש ובלא כל הודעה מוקדמת מודעת פרסום או מוצר פרסומי אחר שלא שולם בגינו או ששיק ששלם המזמין בגין שרות פרסומי או אחר לא כובד ע"י המזמין.

צ'אט

sdsdssds