מדיניות פרטיות

אתר "רדיו יאסו" (להלן: "האתר") מאפשר למשתמשים בו ליצור לעצמם פרופילים ייחודיים האתר מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים בו. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. רישום לאתר חלק מהשירותים כגון תגובה במערכת הפורומים וכניסה לחדר הצ'אט של "האתר" טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ואנו מבקשים רק את המידע הנחוץ המתחייבים מאופי ההרשמה. מאגר המידע הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר, יישמרו במאגר המידע של "רדיו יאסו" . אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המחייבים הרשמה. השימוש במידע בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, אנו נשמור את המידע במאגרינו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי אתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, צ'אט, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית. אנו רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שאנו נפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר. לשם תפעול ופיתוח של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם. מסירת מידע לצד שלישי לא יועברו לצדדים שלישיים פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: · בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לאתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך. · מקרה שתפר את תנאי השימוש באתר,את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, נהיה רשאים למסור את המידע לפי הנדרש. · אם יתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; · כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר; · בכל מקרה שהאתר ו/או מפעיליו יהיו סבורים כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; · האתר יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו; Cookies האתר משתמשים ב'עוגיות" ( Cookies ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות" ( Cookies ) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר. חלק מה"עוגיות" יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows/cookies וכן ב- c:windows/Temporary Internet Files . ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, והאתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי אתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל Cookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח. אבטחת מידע באתר מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, איננו מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. זכות לעיין במידע על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. שינויים במדיניות הפרטיות אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

צ'אט

sdsdssds